‘Want hij reisde zijn weg met blijdschap’

Geplaatst op: 18 april 2014

Zangavond Harpe Davids Leeuwarden

Zaterdagavond 22 maart 2014 was Harpe Davids te gast in de Friese hoofdstad. Medewerking werd verleend aan een avond georganiseerd door evangelisatiepost Achter de Hoven uitgaand van de Gereformeerde Gemeenten.

Bezoekers en koor vonden een plaats in de schitterende oude Jacobijnerkerk. De belangstelling voor deze avond was groot. In de week voorafgaand aan het concert had een plaatselijk nieuwsblad in een artikel aandacht besteed aan deze avond. Vaste toetsenisten Harm Beens en Jan Koster zetten zich achter de speeltafel van het historische hoofdorgel. Enthousiast én gevoelvol verzorgden zij de begeleiding van koor en samenzang. Dirigent Minne Veldman bracht een schitterende orgelsolo ten gehore waarin de liederen ‘Jezus, leven van mijn leven’ en ‘Daar juicht een toon’ verwerkt waren.

De leiding van de avond was in handen van evangelist S. de Visser. Hij mediteerde met ons over de geschiedenis van Filippus en de kamerling naar aanleiding van Handelingen 8. Deze kamerling las uit de rol van de profeet Jesaja maar veel zaken die hij al lezende tegenkwam begreep hij niet. Hij zocht naar antwoorden en had iemand nodig die hem onderwees. De vraag werd ons gesteld hoe wij de Bijbel lezen. Op eenvoudige maar indringende wijze werd door de evangelist uitgelegd wat het verschil is tussen enkel verstandelijk lezen en het (biddend) werkelijk lezen met ons hart, hongerend en dorstend naar onderwijs van Gods Geest. Het tekstgedeelte wat Filippus aan de kamerling verklaarde gaf een goede aanleiding om een brug te slaan naar de lijdensweken waarin wij leven en waarin wij het lijden en sterven van de Heere Jezus overdenken. De kamerling las dat Jezus gelijk een schaap ter slachting is geleid en dat Hij gelijk een lam dat stemmeloos is voor dien die het scheert, zijn mond niet opendeed. Evangelist De Visser stond met ons stil bij het wonder dat God Zijn Zoon naar deze wereld gezonden heeft om voor de zonden van Zijn volk te lijden en te sterven.

Naast het gesproken Woord was er natuurlijk ook het gezongen Woord. Harpe Davids bracht in drie blokken van drie stukken de ingestudeerde psalmen en gezangen ten gehore. Het was weer prettig zingen in deze kerk. De voortreffelijke akoestiek en de aandachtig luisterende toehoorders droegen hier ongetwijfeld aan bij.

Zeker qua tekst en thematiek werd deze avond een afwisselend programma neergezet. Een ernstige preek (In ’t stille graf zingt niemand ’s Heeren lof uit psalm 115), een bemoediging (Groter dan de Helper is de nood toch niet uit Als g’in nood gezeten) en een lofzang (Looft de Heer gestadig uit psalm 107) kwamen voorbij.

Psalm 23 (tijdens het vorige concert qua uitvoering nog een zorgenkindje) werd nu mooi en met meer overtuiging gebracht. Ook het lied ‘O eeuw’ge Vader, sterk in macht’ omlijst door ‘stormachtig’ orgelspel trok de aandacht.

In het programma waren verschillende momenten van samenzang opgenomen waarbij ook volop ruimte was voor de bovenstem. Tijdens de avond werd een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten en voor een financiële bijdrage aan het evangelisatiewerk in Leeuwarden.

Nadat evangelist De Visser de avond besloten had was er nog volop gelegenheid voor ontmoeting (onder het genot van een bakje koffie). De mannen van Harpe Davids kregen als blijk van waardering een echte Fryske sukerbôle mee!

Het moment om de thuisreis te aanvaarden brak weer aan. We hoorden van mensen die enthousiast en ook ontroerd op deze avond reageerden en van een man die zo geraakt was door woord en zang dat hij de volgende dag ook de zondagse samenkomst van de evangelisatiepost bezocht. Van de kamerling staat geschreven dat hij zijn weg reisde met blijdschap. Het zal een Hemelse blijdschap geweest zijn. Mag dat zoeken naar God ook in ons leven het belangrijkst zijn of worden. Dan zullen ook wij onze weg met blijdschap reizen.

Jaco Bijlaar