Indrukken van een zanger en luisteraar

Geplaatst op: 19 maart 2015

Psalmzangavond met Genemuider bovenstem.

Als mannenkoor Harpe Davids hebben we tijdens de repetities voorafgaand aan deze avond hard gewerkt om de Genemuider bovenstem goed onder de knie te krijgen. Het doel was om de bovenstem zo mooi mogelijk te laten klinken.
Eindelijk was het dan zo ver: de dag van de cd-opname in de Grote of Stephanuskerk in Hasselt. Qua ruimte een schitterende locatie.Om zeven uur gingen de deuren open en stroomden de mensen binnen. De opkomst was goed te noemen.

Ds. C. Hogchem opende de avond met o.a. het lezen van een gedeelte uit Psalm 22.
Tijdens deze avond bevinden we ons wat betreft het kerkelijk jaar in de lijdensweken. Boven deze 22e psalm staat: Profetie van Christus’ lijden. We herdenken het lijden van Christus als Borg en Middelaar voor onze schuld en zonden. Christus heeft uitgeroepen aan het vloekhout: “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Mogen wij persoonlijk al beseffen dat Christus vrijwillig Zich heeft laten nagelen aan het vloekhout voor al onze zonden? Nu is het de vraag of we biddend deze nood mogen klagen aan God, of Hij ook voor onze zonden is gestorven aan dat kruis. Als dat zo zou mogen zijn dan mag deze psalm ook een lofzang Israëls zijn. Dat is de bede en wens. Ds. Hogchem gaf nog een verdere toelichting over de bovenstem; bijvoorbeeld dat deze vroeger werd gezongen in de biezenvelden rond Genemuiden. De psalmen klonken dan over het water. Daar waren de biezensnijders verenigd in de psalmen.
Na deze korte overdenking zongen we psalm 89 vers 1 “op proef” Na dit couplet vertelde Minne Veldman ons, wat precies de bedoeling is van de cd opname. “Het klonk al mooi”, waren zijn eerste woorden, “maar het kan nog mooier.” Het is de bedoeling dat we gaan zingen zodra Minne de handen op het klavier zet en op die manier de regel inzet. Zo voorkomen we een slepende gemeentezang. Onder het orgel staat een scherm waar de zangers de verrichtingen van de organist kunnen volgen en zo is de organist ook meteen dirigent. Na deze uitleg vertrekt Veldman naar boven om ons deze avond te begeleiden tijdens de gemeentezang.
Allereerst is het bijzonder dat er ook enkele “onbekende” psalmen op het programma staan. Psalm 7 spreekt over de Heere als een volzalig Wezen die redden kan van alle nood. Deze psalm spreekt ook over de scharen en volken die Hij zal vergaren in het hemelhof.
Psalm 22 past geheel in de tijd van de lijdensweken en heeft veel betrekking op Golgotha waar Christus heeft geleden voor Zijn kerk.
Psalm 83 past helemaal in het huidige wereldrumoer waar volken tegen elkaar opstaan. Het gebed wat er in doorklinkt is zo actueel, als de psalm zegt: Zwijg niet, o God, houdt U niet doof. Wij worden, zo Gij zwijgt, ten roof. Het gaat over aanslagen op Uw volk dat ze zo bits verachten. Maar ook dat God een Redder is in al deze nood. Deze psalmen worden onder het bezielende orgelspel van Veldman gedragen gezongen; ze klinken eerbiedig in de ruimte en sterven weg na de laatste klanken van het orgel.
Psalm 51 wordt voorafgegaan door een bijna “klagend” voorspel. Intens klinkt hier de Vox Humana en geeft zo het gebed van deze psalm een extra indringende klank. Als vanzelf volgt de gemeente… Gena, O God, gena, hoor mijn gebed. Verschoon mij toch van Uw barmhartigheden. Het zesde couplet gaat verder met Bestier mijn gang, daar Gij mijn zwakheid ziet.
De geliefde psalm 89 wordt ingezet na een feestvoorspel. De zangers volgen met ‘k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen. Wat zou het mooi zijn als we deze lofzang met hart en mond zouden kunnen zingen. Bij vers 8 wordt de bovenstem massaal gezongen.
Psalm 84 is ook al zo’n geliefde psalm. Na een werkelijk schitterend voorspel zetten de zangers in met: Hoe lief’lijk, hoe vol heilgenot, O Heer, der legerscharen God. Het gaat over de tempelzangen in Zijn huis maar over de Goede God in het zesde vers waar een bescheiden bovenstem wordt gezongen.
Psalm 43 vers 3 en 4 wordt na een fors voorspel vlot meegezongen. Ook dit is een geliefde bovenstempsalm, en bij vers 4 gaan de zangers er dan ook goed voor zitten. Het vierde vers spreekt over de gang tot Gods altaren, over het juichen met de stem maar ook met de instrumenten. Dit alles tot Gods eer en roem.
Psalm 140, daarvan de verzen 1, 7 en 13, klinkt ingetogen. Het eerste vers is een gebed en wordt ook zo gezongen. Het zevende spreekt over de Heere die een Rotssteen is tot heil en sterkte. Het dertiende vers is een lofzang van de gemeente die zijn Heere verhoogt en God Die een zegen wil verlenen aan Zijn volk. Ook hier word een gepaste bovenstem ten gehore gebracht. Het is duidelijk dat de zangers en de organist zijn samengevloeid in een eenheid om de psalmen zo mooi mogelijk te laten klinken.
Psalm 75….. Een ware storm van klanken komt vanuit het orgel de kerk binnen. Gedruis en jubel, dat is de omschrijving die past bij dit voorspel en de zangers volgen dit voorbeeld tijdens het zingen van deze psalm. Zo klinkt het dan ook krachtig: U alleen, U loven wij; ja wij loven U, o Heer. Tijdens vers zes blijkt de bovenstem toch erg hoog te zijn en deze moet nog even worden over gedaan. En zo wordt ook psalm 101 vers 1 en 2 krachtig ten gehore gebracht.
Psalm 99 vraagt veel van de zangers om de bovenstem te zingen. Het is een moeilijke zetting maar ondanks dat komt de bovenstem toch goed uit de verf en kan deze psalm ook worden afgevinkt op het programma.
Psalm 119 vers 3 en 86. Ook deze psalm is een zeer geliefde psalm om met bovenstem te zingen. Het derde vers is een gebed om de hulp en van de Heilige Geest en dit vers wordt dan ook gedragen gezongen, hier past geen krachtig orgelspel en zang… maar vers 86 spreekt juist over de mond die overvloeit van Zijn eer en roem die zich uitstort uit de velde. Registers worden bijgetrokken en de mensen volgen met doordringende en krachtige zang, met een schitterend klinkende bovenstem en zo komt het einde van deze mooie avond alweer in zicht.
Ds. C. Hogchem sloot de avond af en gaf te kennen dat hij heeft genoten van zang en orgelspel. Daarna sprak hij de wens uit dat deze cd een goede verspreiding mag hebben en dat het mag bijdragen aan het uitdragen van Gods boodschap in deze wereld. Na dit alles gaat hij voor in dankgebed.
Aan het einde werd psalm 150 nog gezongen. Ietwat gespannen zitten de mensen naar het scherm en het orgel te kijken. Wat zal er gaan klinken uit het orgel bij deze psalm die rijk spreekt over de instrumenten die gebruikt worden om Gods eer en roem te brengen? Krachtig een feestelijk is het voorspel en de zangers zetten in: Looft God, looft Zijn naam alom. In het tweede vers komt ook het orgel meer aan bod; alle registers gaan open en het orgel klinkt overal bovenuit. Vers drie gaat verder met de ingezette lofzang ondersteund door de koning onder de instrumenten: het orgel. Na de laatste woorden sterft het geluid van gezang en het orgel weg in de kerk en wordt het stil…

We kunnen terugzien op een goede en mooie avond in de Grote of Stephanuskerk in Hasselt waar de psalmen hebben mogen klinken met de Genemuider bovenstem. Dat deze gezongen zouden mogen worden en aan het hart gedrukt worden, tot roem van Hem die Koning is in der eeuwigheid.
Wilt u ook de cd beluisteren, dan kunt u deze dus kopen op de jubileum avond of bestellen via www.harpedavidsgenemuiden.nl/shop