Verslag jubileumconcert Harpe Davids Genemuiden

Geplaatst op: 20 april 2015

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen.

Tien jaar Harpe Davids. Deze mijlpaal werd herdacht en gevierd tijdens een speciaal concert op vrijdagavond 17 april 2015. Het koor mocht zich verheugen in een goede opkomst van zowel zangers als luisteraars. Als locatie was gekozen voor de Grote of Stephanuskerk in Hasselt, een kerk waarmee het koor een speciale band heeft. Binnen de muren van dit historische bedehuis zijn de achterliggende jaren uitvoeringen gegeven, cd’s opgenomen en heeft het Woord geklonken in de bijdragen van de gastsprekers.

De algehele leiding van de jubileumavond was in handen van dominee C. Hogchem. Hij leidde de avond in met een Schriftlezing uit Openbaring 1 en gebed. In een korte meditatie stond de dominee stil bij het ‘dorsten naar God’ met daarbij de vraag aan iedere aanwezige of dit al betekenis gekregen heeft in ons leven. Tijdens deze avond werd door bestuurslid Arend-Jan de Greef de nieuwste cd (opgenomen in februari jongstleden) gepresenteerd en aan twee ‘regeerders’ uitgereikt. Aan dominee Hogchem als vertegenwoordiger van het kerkelijke ambt (Aäron) en aan burgemeester Bilder van de gemeente Zwartewaterland als vertegenwoordiger van het regeerambt (Mozes). Arend-Jan gaf een korte samenvatting van de afgelopen jaren en noemde daarbij terecht de naam van onze eerste dirigent, Albert Bekendam. Op het fundament dat Albert gelegd heeft, is onze huidige dirigent Minne Veldman verder gaan bouwen en zoals gezegd werd: ‘In de loop van de jaren is het niveau van het koor gestegen.’

Tijdens de avond was er samenzang waarbij ook de bovenstem (het thema van de laatste cd) goed te horen was. Verder was er deze avond natuurlijk alle ruimte voor veel koorzang. De koorbegeleiding was in handen van Marco den Toom (orgel), Johan Bredewout (vleugel) en een aantal instrumentalisten (strijkers, fluit, hobo). Het programma gaf een mooi overzicht van de stukken die de achterliggende jaren ingestudeerd en uitgevoerd zijn. Zo kwamen ‘stukken van het eerste uur’ voorbij: ‘Zoek eerst het Koninkrijk van God’ en ‘Psalm 146’. Daarnaast was er een mooie afwisseling van uitbundige (‘De hemelen roemen’) en ingetogen stukken (‘Alwetend Vader’). Het koor liet hier horen goed te kunnen schakelen tussen verschillende zangvolumes en thema’s. Ook de uitvoering van de Psalmen 42 en 116 werd met veel gevoel neergezet. Sluitstuk van de avond was het stuk ‘Vrede voor Jeruzalem’. Een mooi, wat dromerig intro met daarna de tekst van Psalm 122. Na dit gedeelte zette de muziek in voor het zingen van het laatste couplet van Psalm 72:

Zijn Naam moet eeuwig eer ontvangen
Met loov’ Hem vroeg en spâ
De wereld hoor’, en volg mijn zangen
Met Amen, Amen na

Na het laatste akkoord bleef het even stil in de kerk, als om de betekenis van deze woorden te laten doordringen. Bij dit jubileum is het goed te bedenken dat het God is Die de afgelopen jaren droeg en spaarde. Hij gaf kracht en lust om te zingen en bovenal: Hij gaf een stem om te zingen. Hem komt alle eer daarvoor toe. Ter afsluiting van deze gedenkwaardige avond werden de eerste twee coupletten van Psalm 150 gezongen, waarvan het tweede couplet staande. Het is onze wens en bede om dit ook in de toekomst met onze zang en muziek te mogen en te kunnen blijven doen: ‘Gods Naam alom loven’.

Jaco Bijlaar