Afscheidsklanken in Hasselt

Geplaatst op: 22 mei 2017

Afscheid nemen is de geboorte van een herinnering. Vrijdagavond 19 mei 2017 nam Mannenkoor Harpe Davids met een concert in de Stephanuskerk afscheid van dirigent Minne Veldman. Het programma van deze avond was als het ware een herinnering aan de ruim 6 jaar dat Minne ons koor gedirigeerd heeft. Muziekstukken uit de beginperiode maar ook werken van recenter data kwamen voorbij. Ook de locatie sloot goed aan bij het thema: in Hasselt heeft Harpe Davids al veel koorklanken laten horen en twee cd’s kwamen daar met medewerking van Minne tot ontwikkeling. Op deze vrijdagavond was het dan de laatste keer dat we als zangers en dirigent samen onder het orgel stonden.

In de Psalmen en gezangen die deze avond in de kerkzaal van de Stephanuskerk klonken werd benoemd waar het in al ons zingen om te doen moet zijn: de eer van Gods Naam. Dat was te horen in psalm 68 die zonder koormap (hooguit soms even spiekend) gezongen werd. Maar ook in een psalm 115: ‘Niet ons, o HEER’, niet ons, Uw naam alleen’. Wat groot als dit voor ons werkelijkheid is geworden. In het programma was een mooie balans gevonden tussen Psalmen, lofgezangen en gebeden. Ook gastkoor Laudate Deum onder leiding van dirigent Arie Kortleven deed op indrukwekkende wijze van zich horen met een veelzijdig programma. De Psalmen 37 en 42 kwamen voorbij. Ook liederen als de Pinksterbede en ‘Als een vader’ werden op gevoelvolle wijze neergezet. Veel leden van Harpe Davids zullen in stilte het ‘Nader mijn God bij U’ meegezongen hebben, ook voor ons geen onbekend stuk. Minne zorgde tijdens de koorzang van Laudate Deum voor passende begeleiding en Harm Beens deed dit voor Harpe Davids.

Afscheidsklanken werden ook gehoord vanaf de preekstoel. Evangelist de Visser van evangelisatiepost Achter de Hoven in Leeuwarden hield een meditatie over de afscheidswoorden die de Heere Jezus sprak tegen zijn discipelen: ‘En zie, Ik ben met ulieden al de dagen tot de voleinding der wereld’. Afscheid nemen is moeilijk omdat er een band is met degene die ons gaat verlaten. Dat gold wel in het bijzonder voor De Heere Jezus en voor zijn discipelen. Maar het waren troostrijke woorden die zij meekregen en wat zou het een groot wonder zijn als de Heere Jezus deze woorden ook tot ons zou spreken. Evangelist de Visser wees ook nog op de opdracht die Heere Jezus zijn discipelen meegaf: ‘Gaat dan heen, onderwijst al de volken’. Daar ligt een opdracht, ook voor koren, om op plaatsen waar mensen onbekend zijn met het Woord van God door middel van zang het Evangelie te laten horen. De zaak van de Koning heeft haast.

Het thema van de laatste twee liederen die Harpe Davids deze avond zong was de wederkomst van Christus. ‘Als ’t bazuingeschal’ over dat haast onbeschrijflijke moment met daarbij de vraag of wij bereid zijn Hem te ontmoeten en ten slotte ‘O Heer’ Jezus kom’, een bede om de haastige komst van Jezus naar deze donkere wereld vol tranen. Wat werd er ingespannen geluisterd naar die laatste zin: ‘Kom Heer Jezus……….Kom’. Langzaam stierven de klanken van deze indrukwekkende bede weg. Een indrukwekkend slot van een bijzondere avond. Mag het gesproken en gezongen Woord weerklank vinden en mag deze bede ons verlangen zijn of worden. De komst van de Heere Jezus in ons hart en leven en een uitzien naar Zijn wederkomst op de wolken.

Met dit concert is ook een einde gekomen aan zangseizoen 2016-2017. Een periode van rust en gesloten zangmappen ligt voor ons. Wij willen iedereen hartelijk bedanken voor de inzet en betrokkenheid in het afgelopen seizoen. Wij wensen jullie goede zomermaanden toe en wij hopen iedereen in september op de eerste repetitieavond van seizoen 2017-2018 weer in goede gezondheid te ontmoeten. Deo Volente dan met Koos Tillema als nieuwe muzikale leider.

Namens het bestuur,

Jaco Bijlaar