Statuut mannenkoor Harpe Davids

Statuut mannenkoor uitgaande van der Gereformeerde Gemeente

 

Naam en zetel
Artikel 1
Het zelfstandig onderdeel draagt de naam: mannenkoor ‘Harpe Davids’, hierna verder te noemen: de vereniging.
Zij is gevestigd te Genemuiden.
Zij is opgericht op 13 september 2004 en aangegaan voor onbepaalde tijd.

Grondslag
Artikel 2
De vereniging heeft als grondslag het Woord van God en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid.

Doel
Artikel 3
1   De vereniging heeft ten doel:
a   het beoefenen en het bevorderen van de zang in het algemeen;
b   het bevorderen van de onderlinge band binnen de kerkelijke gemeente in het algemeen en
tussen de leden in het bijzonder;
c   het ondersteunen en bevorderen van de gemeentezang in de eredienst.
2   De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a   het houden van repetities;
b   het geven van uitvoeringen, na goedkeuring door de kerkenraad.
3   Aan concoursen en wedstrijden zal niet worden deelgenomen.

Zelfstandig onderdeel
Artikel 4
De vereniging is zelfstandig onderdeel van het kerkgenootschap Gereformeerde Gemeente te Genemuiden, hierna te noemen: het kerkgenootschap, zulks in de zin van artikel 2 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De vereniging wordt geregeerd door dit statuut; met uitzondering van de artikelen 2 en 5 gelden de bepalingen uit Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet voor de vereniging.
De vereniging kan deelnemen aan het rechtsverkeer.

Toezicht kerkenraad
Artikel 5
1   De kerkenraad van het kerkgenootschap, hierna te noemen: de kerkenraad, heeft verklaard dat de vereniging een zelfstandig onderdeel is van zijn kerkgenootschap.
2   De vereniging staat onder toezicht van de kerkenraad.
3   De kerkenraad heeft ten allen tijde toegang tot alle vergaderingen en bijeenkomsten van de vereniging.
4   De kerkenraad kan bepalen dat nader door hem te bepalen besluiten aan zijn goedkeuring onderworpen zijn.
5   Voor de volgende besluiten hebben het bestuur en de ledenvergadering voorafgaande goedkeuring nodig van de kerkenraad:
a   besluiten tot beschikking over registergoederen, het aangaan van leningen, borgstellingen en zekerheidstellingen, het aangaan van arbeidsovereenkomsten, alsmede het aangaan van overeenkomsten met een belang dat het door de kerkenraad vastgestelde bedrag van € 2000 te boven gaat.
6   Voor besluiten van het bestuur en de ledenvergadering is voor alle betrokkenen beroep mogelijk op de kerkenraad. De kerkenraad geeft een bindende beslissing.
7   De vereniging is aangesloten bij de Bond van Zangvereniging van de Gereformeerde Gemeenten.

 Opening en sluiting
Artikel 6
Alle repetities en vergaderingen van de vereniging worden met psalmgezang, schriftlezing en gebed geopend en met gebed gesloten.

Lidmaatschap
Artikel 7
1   Leden van de vereniging kunnen zijn zij die (doop)lid zijn van een Gereformeerde Gemeente en instemmen met doel en grondslag van de vereniging.
2   Zij die geen (doop)lid zijn van een Gereformeerde Gemeente kunnen lid worden van de vereniging door zich op te geven bij het bestuur. Zij dienen een verklaring te ondertekenen waaruit blijkt dat zij instemmen met grondslag en doel van de vereniging en dat zij zich in overeenstemming met de grondslag van de vereniging zullen gedragen. De namen van de leden die het betreft worden in de notulen van de eerstvolgende bestuursvergadering vermeld. De kerkenraad dient op de hoogte te worden gesteld van het ledenbestand, dus ook van wijzigingen.
3   Alle leden dienen zich te gedragen in overeenstemming met de grondslag van de vereniging.
4   Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten, waarbij ook artikel 7 lid 2 wordt toegepast.
5   Het bestuur houdt een register waarin ten minste de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 8
1   Het lidmaatschap eindigt:
a   door het overlijden van het lid;
b   door het einde van het lidmaatschap van het kerkgenootschap of een andere Gereformeerde Gemeente, tenzij artikel 7 lid 2 wordt toegepast;
c   door opzegging van het lidmaatschap door het lid. Dit kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar of onmiddellijk indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor één augustus van het volgende verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn.
De secretaris is verplicht, om de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
d   door opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging. Dit kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden en wel schriftelijk, door het bestuur, met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Redenen hiertoe zijn dat het lid na daartoe bij herhaling te zijn gemaand, op één augustus niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen heeft voldaan, of wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het lidmaatschap van de vereniging.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt schriftelijk met opgave van de redenen.
e   door ontzetting uit het lidmaatschap. Dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of kerkenraad of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, schriftelijk in kennis stelt met een afschrift naar de kerkenraad.
2   Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft niettemin de bijdrage per kwartaal door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
3   Binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de beslissing tot opzegging of ontzetting genomen is, kan een lid een gemotiveerd beroep aantekenen tegen deze beslissing bij het bestuur. Het lid is geschorst vanaf de aanvang van de beroepstermijn tot en met de bestuursvergadering waarop het beroep zal behandeld worden.
4   Het beroep wordt ingesteld door een schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Voorts wordt gehandeld naar artikel 5 lid 6 (beroep mogelijk bij de kerkenraad).
5   Een beroep dat na de termijn van zes weken wordt ontvangen door het bestuur, is niet ontvankelijk.
6   Een lid kan zich door onmiddellijke opzegging van het lidmaatschap niet onttrekken aan een besluit waardoor de verplichtingen van geldelijke aard van de leden worden verzwaard.


Geldmiddelen
Artikel 9
1   De geldmiddelen van de vereniging worden op wettige wijze verkregen uit contributies, bijdragen, donaties, giften, collecten, leningen, legaten, uitsluitend onder het voorrecht van boedelbeschrijving te aanvaarden erfstellingen, en andere haar rechtmatig toekomende baten.

2   De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die door de ledenvergadering zal worden vastgesteld.

3   Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

4   Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen eindigen. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de bestuursvergadering wordt vastgesteld.

 

Bestuur
Artikel 10
1   a   Het bestuur bestaat uit personen die lid zijn van de Gereformeerde Gemeente van Genemuiden.
b   Het bestuur bestaat uit ten minste vijf natuurlijke personen.
2   De voorzitter wordt na goedkeuring door de kerkenraad in functie benoemd. De overige functies worden door het bestuur onderling verdeeld. Het bestuur kan voor voorzitter, secretaris en penningmeester plaatsvervangers aanwijzen.
3   De benoeming en herbenoeming van bestuursleden gebeurt uit een of meer bindende voordrachten. Het bestuur is bevoegd tot het opmaken van deze voordracht. De voordracht van het bestuur wordt bij voorkeur bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld en behoeft voorafgaande goedkeuring door de kerkenraad.
4   Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.

Artikel 11
1   Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurs­lid is drie maal onmiddellijk herbenoem­baar.
2   Een bestuurslid dat in een tussentijds ontstane vacature is benoemd treedt af op het tijdstip, waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
3   Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door een 2/3 meerderheid van de ledenvergadering of door de kerkenraad worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
4   Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a   door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b   door bedanken waarbij een redelijke opzegtermijn in acht wordt genomen;
c   door verlies van het lidmaatschap van een Gereformeerde Gemeente.

Bestuurstaak
Artikel 12
1   Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2   De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Zij kunnen zich daarbij door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
3   De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of een plaatsvervangend bestuurslid.
4   Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door ledenvergadering c.q de toen aanwezige leden worden vastgesteld en door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden en de kerkenraad gebracht.
5   Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester of zijn plaatsvervanger voldoende om de vereniging te verbinden.
6   Het te zingen repertoire bestaat uit de 150 psalmen, de enige gezangen en het Volkslied. Waarbij de 150 psalmen en de enige gezangen (1773, Petrus Datheen, Revius en Marnix van St. Aldegonde) zowel berijmd als onberijmd mogen worden gezongen. Hieronder worden ook uit het Engels vertaalde Psalters zoals gezongen in de Ger. Gemeenten in Amerika geschaard. Daarnaast kunnen teksten uit het oude en nieuwe testament op rijm gezet en onder ons bekende liederen in het repertoire worden opgenomen, voorts in overeenstemming met artikel 2 (Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid), de grondslag van de vereniging. Waarbij wel geldt dat de Psalmen grotendeels het repertoire vormen (met een verhouding 3:1).
7   Het te zingen repertoire wordt door het bestuur in overleg met de dirigent bepaald en behoeft instemming en goedkeuring van de kerkenraad. De kerkenraad geeft binnen een termijn van drie weken na het indienen van muziekstukken schriftelijk uitsluitsel over de ingediende stukken.
8   Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
9   Voor besluiten met een belang dat een nader door de ledenvergadering vast te stellen bedrag te boven gaat, heeft het bestuur voorafgaande goedkeuring van de ledenvergadering nodig, onverminderd het bepaalde in artikel 5.

 

Verantwoording
Artikel 13
1   Het verenigingsjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus van een kalenderjaar.
2  Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
3   Na afloop van het boekjaar wordt in januari een ledenvergadering (ook wel jaarvergadering) gehouden. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af van het door haar gevoerde beleid d.m.v. het jaarverslag, de balans en een staat van baten en lasten. Deze stukken worden ook ter kennisname aan de kerkenraad aangeboden. Verder wordt op deze vergadering het verslag van de vorige jaarvergadering besproken en vastgesteld; alle overige voorstellen, die met inachtneming van het bepaalde in de reglementen ter tafel zijn gebracht, worden besproken en in stemming gegeven; in eventuele bestuursvacatures wordt voorzien. Het bestuur legt op de jaarvergadering aan de leden ter goedkeuring de begroting en een voorstel tot wijziging -indien noodzakelijk- van de contributie voor.
4   De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascontrolecommissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht aan de kascontrolecommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6   Indien voor het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis vereist is, kan de kascontrolecommissie zich door een deskundige laten bijstaan.
6   Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren.

Ledenvergadering
Artikel 14
1   De leden en de kerkenraad worden minimaal veertien dagen voor een te houden jaarvergadering of ledenvergadering schriftelijk uitgenodigd door het bestuur.
2   Het bestuur is bevoegd zo dikwijls een ledenvergadering bijeen te roepen als zij dit wenselijk acht.
3   Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

Toegang en stemrecht
Artikel 15
1   Toegang tot de ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en de kerkenraad. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden met dien verstande dat een geschorst lid of bestuurslid toegang heeft tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld. Hij heeft tevens het recht in die vergadering het woord te voeren.
2   Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3   Ieder lid heeft één stem in de ledenvergadering.
4   Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.

Besluitvorming
Artikel 16
1   Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2   Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der geldig uitgebrachte stemmen en het op een na grootste aantal der geldig uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, wordt de oudste in jaren als gekozen beschouwd.
Geldig uitgebrachte stemmen zijn alle stemmen behalve de blanco stembriefjes en stembriefjes, waaraan een naam is toegevoegd.
3   Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.
4   Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de ledenvergadering anders verlangt. Schriftelijke stemming gebeurt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
5   Een éénstemmig besluit van alle leden, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de ledenvergadering.
6   Zolang in een ledenvergadering tweederde deel van de leden tegenwoordig is, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, over alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze gebeurd of is enig ander voorschrift over het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen behalve waar voorafgaande toestemming van de kerkenraad nodig is.
7   Een door de voorzitter op de ledenvergadering uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, wordt een nieuwe stemming gehouden.

Statutenwijziging
Artikel 17
1   Wijziging van het statuut kan slechts plaatshebben door een besluit van de leden­vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van het statuut zal worden voorgesteld.
2   Het besluit tot wijziging van dit statuut behoeft de goedkeuring van de kerkenraad.
3   Zij die de oproeping tot de ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
4   Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna doch niet eerder dan zeven dagen na de eerste vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

Ontbinding
Artikel 18
1   De vereniging kan, na raadpleging van de kerkenraad, worden ontbonden door een besluit van de ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2   Tenzij de ledenvergadering anders besluit, gebeurt de vereffening door het bestuur.
3   De ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestem­ming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.
4   De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.
5   De kerkenraad kan, na raadpleging van het bestuur, de vereniging ontbinden door te verklaren dat het geen zelfstandig onderdeel meer is van het kerkgenootschap. De taken en bevoegdheden bedoeld in de leden 2 tot en met 4 van dit artikel, worden in dat geval uitgeoefend door de kerkenraad.
6   Het batig saldo komt, bij ontbinding van de vereniging aan de Gereformeerde Gemeente van Genemuiden.

 

Reglementen
Artikel 19
1   De ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, één of meer reglementen vaststellen.
2   Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met dit statuut.
3   Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 17 lid 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

 

 

VERKLARING

De ondergetekenden verklaren het navolgende:

Te Genemuiden is gevestigd het mannenkoor ‘Harpe Davids’, opgericht op 13 september 2004.

In de ledenvergadering van de vereniging, gehouden te Genemuiden op                      2005 is besloten het statuut van de vereniging vast te stellen conform het bijgevoegde statuut.

Een afschrift van de notulen van deze ledenvergadering en het vastgestelde statuut zijn aan deze verklaring gehecht.

De kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente te Genemuiden heeft verklaard dat de vereniging een zelfstandig onderdeel is van het kerkgenootschap Gereformeerde Gemeente te Genemuiden en dat hij toezicht houdt op het zelfstandig onderdeel. Tevens heeft de kerkenraad de vaststelling van het statuut goedgekeurd.

Aldus getekend op:                              2005 te: Genemuiden

Namens de kerkenraad:

de scriba: ouderling L. Post

handtekening:……………………………………………….

Namens de zangvereniging:

de secretaris: dhr. D. van Dieren

 

Download hier het statuur mannenkoor Harpe Davids

Terug naar de ledenpagina